shanghai 5

bahai, yang hui

shanghai 5,
tirage baryté
30 x 20 cm