shanghai 6

bahai, yang hui

shanghai 6,
tirage baryté
30 x 20 cm