shanghai 8

bahai, yang hui

shanghai 8,
tirage baryté
30 x 20 cm