shanghai 15

bahai, yang hui

shanghai 15,
tirage baryté
30 x 20 cm