shanghai 17

bahai, yang hui

shanghai 17,
tirage baryté
30 x 20 cm