shanghai 20

bahai, yang hui

shanghai 20,
tirage baryté
30 x 20 cm